Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 18/03/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.2-1 + G4.2-4 --> 04,04,04,04 --> 31,31,13 ---> 51,15 - win 15 ngày 2;    
G4.2-4 + G7.1-1 --> 04,04,04,04 --> 13,31,31 ---> 15,51 - win 15 ngày 2;    

G1.1-3 + G4.2-4 --> 60,06 --> 31,31,13 ---> 71,17 - win 71 ngày 1;    
G3.2-3 + G5.4-1 --> 60,06 --> 13,31,31 ---> 71,17 - win 71 ngày 1;    

G1.1-1 + G6.1-1 --> 38,38 --> 31,31,13 ---> 22,22;    
G4.1-2 + G6.1-1 --> 38,38 --> 31,31,13 ---> 22,22;    
G5.4-3 + G6.1-1 --> 38,38 --> 31,31,13 ---> 22,22;    

G1.1-1 + G7.4-2 --> 38,38 --> 34,43 ---> 25,52 - win 25 ngày 2;    
G4.1-2 + G7.4-2 --> 38,38 --> 34,43 ---> 25,52 - win 25 ngày 2;    
G5.4-3 + G7.4-2 --> 38,38 --> 34,43 ---> 25,52 - win 25 ngày 2;    

G1.1-1 + G6.2-1 --> 38,38 --> 34,43 ---> 26,62 - win 62 ngày 1;    
G4.1-2 + G6.2-1 --> 38,38 --> 34,43 ---> 26,62 - win 62 ngày 1;    
G5.4-3 + G6.2-1 --> 38,38 --> 34,43 ---> 26,62 - win 62 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 51 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
75 (35 lần) - win 75 ngày 1;    70 (34 lần) - win 70 ngày 2;    87 (34 lần) - win 87 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 51 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (51 lần) - win 00 ngày 2;    57,75 (46 lần) - win 75 ngày 1;    37,73 (44 lần) - win 73 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
23,32 (41 lần) - win 32 32 ngày 1;    68,86 (48 lần) - win 86 ngày 3;    16,61 (48 lần) - win 16 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
56,65 (46 lần) - win 56 ngày 3;    27,72 (49 lần) - win 72 ngày 1;    46,64 (46 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
52;    05 - win 05 ngày 2;    13;    25 - win 25 ngày 2;    28;    63 - win 63 ngày 2;    73 - win 73 ngày 2;    84;    87 - win 87 ngày 2;    99;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
25,52 - win 25 ngày 2;    26,62 - win 62 ngày 1;    28,82;    37,73 - win 73 ngày 2;    49,94 - win 94 ngày 1;    78,87 - win 87 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.5-1 + G5.5-1 ---> 40,04 - win 40 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G4.1-3 + G5.5-3 ---> 67,76 - win 67 67 ngày 1;    
G3.4-1 + G4.2-1 ---> 55;    
G3.1-5 + G3.6-2 ---> 97,79 - win 97 97 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G1.1-1 + G1.1-3 ---> 27,72 - win 72 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.1-2 + G7.3-2 ---> 40,04 - win 40 ngày 3;    
G4.4-3 + G6.3-2 ---> 51,15 - win 15 ngày 2;    
G2.2-3 + G3.6-2 ---> 87,78 - win 87 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 17/03/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-1 + G6.1-1 --> 17,17,71,71 --> 38,38 ---> 31,13 - win 31 31 13 ngày 1;    
G4.1-1 + G6.1-1 --> 17,17,71,71 --> 38,38 ---> 31,13 - win 31 31 13 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 82 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
45 (33 lần) ;    24 (30 lần) - win 24 ngày 2;    77 (31 lần) - win 77 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 82 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (46 lần) - win 77 ngày 1;    04,40 (51 lần) ;    07,70 (50 lần) - win 70 70 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (54 lần) - win 63 ngày 3;    07,70 (48 lần) - win 70 70 ngày 1;    89,98 (46 lần) - win 89 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
05 - win 05 ngày 3;    08 - win 08 ngày 2;    13 - win 13 ngày 1;    14;    28 - win 28 ngày 1;    52 - win 52 ngày 1;    58 - win 58 ngày 3;    63 - win 63 ngày 3;    84;    87 - win 87 ngày 3;    99;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
26,62 - win 62 ngày 1;    49,94 - win 94 ngày 1;    78,87 - win 87 ngày 3;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.5-1 + G5.5-1 ---> 75,57 - win 75 57 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G4.1-3 + G5.5-3 ---> 79,97 - win 97 97 ngày 3;    
G3.4-1 + G4.2-1 ---> 03,30;    
G3.1-5 + G3.6-2 ---> 42,24 - win 24 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.3-3 + G6.3-2 ---> 44 - win 44 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G1.1-1 + G1.1-3 ---> 33 - win 33 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 16/03/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.2-3 + G3.5-4 --> 28,82 --> 26,26 ---> 63,36;    
G3.5-1 + G6.2-1 --> 82,28 --> 26,26 ---> 63,36;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 71 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
09 (30 lần) - win 09 ngày 2;    41 (29 lần) ;    76 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 71 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (42 lần) - win 04 04 04 04 ngày 1;    28,82 (42 lần) - win 82 ngày 1;    26,62 (46 lần) - win 62 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
08 - win 08 ngày 3;    13 - win 13 ngày 2;    37;    58;    63;    84 - win 84 ngày 1;    87;    99 - win 99 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
08,80 - win 08 80 ngày 3;    26,62 - win 62 ngày 2;    78,87 - win 78 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.5-1 + G5.5-1 ---> 66;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-4 + G4.2-4 ---> 60,06 - win 60 06 ngày 1;    
G1.1-1 + G6.3-1 ---> 87,78 - win 78 ngày 1;    
G3.2-1 + G5.5-3 ---> 28,82 - win 82 ngày 1;    
G4.1-3 + G5.5-3 ---> 98,89 - win 89 ngày 2;    
G3.4-1 + G4.2-1 ---> 74,47;    
G3.1-5 + G3.6-2 ---> 42,24 - win 24 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G3.3-3 + G6.3-2 ---> 57,75 - win 57 75 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/03/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 08 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
38 (32 lần) - win 38 38 ngày 2;    73 (28 lần) - win 73 ngày 2;    22 (26 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 08 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (44 lần) - win 73 ngày 2;    22,77 (41 lần) - win 77 77 ngày 2;    36,63 (45 lần) - win 63 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (51 lần) ;    27,72 (47 lần) - win 27 ngày 3;    39,93 (46 lần) - win 39 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
58,85 (48 lần) - win 85 ngày 1;    15,51 (46 lần) - win 51 51 ngày 3;    56,65 (45 lần) - win 56 65 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (56 lần) - win 84 ngày 2;    14,41 (50 lần) ;    27,72 (51 lần) - win 27 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (46 lần) ;    68,86 (50 lần) - win 68 ngày 3;    23,32 (40 lần) - win 32 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
08;    13 - win 13 ngày 3;    37;    63 - win 63 ngày 1;    74;    84 - win 84 ngày 2;    99 - win 99 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
08,80;    15,51 - win 51 51 ngày 3;    78,87 - win 87 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.5-1 + G5.5-1 ---> 29,92 - win 29 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-4 + G4.2-4 ---> 38,83 - win 38 38 ngày 2;    
G1.1-1 + G6.3-1 ---> 12,21 - win 21 21 ngày 3;    
G3.2-1 + G5.5-3 ---> 84,48 - win 84 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G4.1-3 + G5.5-3 ---> 14,41;    
G3.4-1 + G4.2-1 ---> 80,08;    
G2.1-3 + G4.4-1 ---> 20,02 - win 20 ngày 1;    
G3.1-5 + G3.6-2 ---> 15,51 - win 51 51 ngày 3;    
G1.1-1 + G3.1-3 ---> 17,71 - win 17 17 71 71 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G1.1-1 + G5.3-3 ---> 13,31 - win 31 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/03/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 62 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
91 (35 lần) - win 91 ngày 3;    49 (27 lần) - win 49 ngày 2;    81 (27 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 62 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (50 lần) - win 77 77 ngày 3;    25,52 (49 lần) - win 52 ngày 1;    18,81 (46 lần) - win 18 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (51 lần) ;    27,72 (50 lần) ;    39,93 (48 lần) - win 39 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (49 lần) - win 49 ngày 2;    33,88 (46 lần) - win 88 ngày 1;    39,93 (51 lần) - win 39 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (52 lần) ;    00,55 (49 lần) ;    27,72 (49 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
08 - win 08 ngày 1;    13 - win 13 ngày 1;    37;    84 - win 84 ngày 3;    85 - win 85 ngày 2;    99 - win 99 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
15,51;    

+ Cầu vượt max:
G5.1-3 + G7.4-1 ---> 14,41 - win 14 41 41 ngày 1;    
G3.1-4 + G4.2-4 ---> 24,42 - win 42 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G1.1-1 + G6.3-1 ---> 42,24 - win 42 ngày 2;    
G3.2-1 + G5.5-3 ---> 44 - win 44 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G4.1-3 + G5.5-3 ---> 44 - win 44 ngày 3;    
G3.4-1 + G4.2-1 ---> 36,63 - win 63 ngày 2;    
G1.1-1 + G3.1-3 ---> 40,04 - win 04 04 04 04 ngày 3;    
G2.1-3 + G4.4-1 ---> 51,15;    
G3.1-5 + G3.6-2 ---> 19,91 - win 91 ngày 3;    
G3.5-5 + G5.3-2 ---> 29,92 - win 29 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/03/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 99 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
10 (27 lần) ;    79 (32 lần) ;    93 (30 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 99 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
05,50 (50 lần) - win 05 ngày 2;    01,10 (47 lần) ;    09,90 (43 lần) - win 09 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (49 lần) ;    48,84 (46 lần) - win 84 ngày 1;    37,73 (44 lần) - win 37 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (53 lần) - win 62 ngày 1;    07,70 (47 lần) - win 70 ngày 1;    04,40 (47 lần) - win 40 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
13 - win 13 ngày 2;    33;    39;    85 - win 85 ngày 3;    93;    99 - win 99 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
58,85 - win 58 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G4.2-4 + G5.5-2 ---> 26,62 - win 62 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G5.1-3 + G7.4-1 ---> 53,35 - win 35 ngày 2;    
G3.1-4 + G4.2-4 ---> 02,20 - win 20 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G1.1-1 + G6.3-1 ---> 96,69;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/03/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-2 + G3.6-1 --> 79,79,97,97 --> 63,36 ---> 21,12 - win 12 ngày 1;    
G1.1-2 + G5.1-3 --> 79,79,97,97 --> 63,36 ---> 21,12 - win 12 ngày 1;    
G1.1-2 + G5.1-4 --> 79,79,97,97 --> 63,36 ---> 21,12 - win 12 ngày 1;    
G3.6-1 + G3.6-5 --> 93,39 --> 38,38 ---> 12,21 - win 12 ngày 1;    
G3.6-5 + G5.1-3 --> 39,93 --> 38,38 ---> 21,12 - win 12 ngày 1;    
G3.6-5 + G5.1-4 --> 39,93 --> 38,38 ---> 21,12 - win 12 ngày 1;    
G3.6-1 + G7.1-2 --> 97,97,79,79 --> 38,38 ---> 12,21 - win 12 ngày 1;    
G5.1-3 + G7.1-2 --> 97,97,79,79 --> 38,38 ---> 12,21 - win 12 ngày 1;    
G5.1-4 + G7.1-2 --> 97,97,79,79 --> 38,38 ---> 12,21 - win 12 ngày 1;    

G3.6-1 + G4.4-1 --> 93,39 --> 23,23 ---> 13,31 - win 13 31 31 ngày 3;    
G4.4-1 + G5.1-3 --> 39,93 --> 23,23 ---> 31,13 - win 31 31 13 ngày 3;    
G4.4-1 + G5.1-4 --> 39,93 --> 23,23 ---> 31,13 - win 31 31 13 ngày 3;    

G3.1-2 + G3.6-1 --> 39,93 --> 63,36 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    
G3.1-2 + G5.1-3 --> 39,93 --> 63,36 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    
G3.1-2 + G5.1-4 --> 39,93 --> 63,36 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    

G3.6-1 + G5.3-4 --> 95,59 --> 23,23 ---> 16,61 - win 16 ngày 1;    
G5.1-3 + G5.3-4 --> 95,59 --> 23,23 ---> 16,61 - win 16 ngày 1;    
G5.1-4 + G5.3-4 --> 95,59 --> 23,23 ---> 16,61 - win 16 ngày 1;    

G3.6-1 + G7.1-1 --> 93,39 --> 36,63 ---> 17,71 - win 17 ngày 1;    
G5.1-3 + G7.1-1 --> 93,39 --> 36,63 ---> 17,71 - win 17 ngày 1;    
G5.1-4 + G7.1-1 --> 93,39 --> 36,63 ---> 17,71 - win 17 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 91 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
95 (25 lần) ;    41 (29 lần) - win 41 41 ngày 3;    72 (30 lần) - win 72 72 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 91 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (48 lần) - win 00 ngày 1;    14,41 (49 lần) - win 14 ngày 2;    27,72 (44 lần) - win 27 72 72 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
58,85 (51 lần) - win 58 ngày 3;    15,51 (46 lần) - win 51 ngày 1;    18,81 (45 lần) - win 81 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (55 lần) - win 84 ngày 2;    14,41 (51 lần) - win 14 ngày 2;    27,72 (49 lần) - win 27 72 72 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
13 - win 13 ngày 3;    22;    24;    33;    70 - win 70 ngày 2;    93;    99 - win 99 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
39,93;    

+ Cầu vượt max:
G4.2-4 + G5.5-2 ---> 53,35 - win 35 ngày 3;    

- Cầu cận max:G5.1-3 + G7.4-1 ---> 13,31 - win 13 31 31 ngày 3;    
G3.1-4 + G4.2-4 ---> 35,53 - win 35 ngày 3;    
G3.3-5 + G5.6-3 ---> 61,16 - win 16 ngày 1;    
G3.5-3 + G7.4-1 ---> 03,30 - win 03 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 11/03/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.6-1 + G5.5-3 --> 28,82 --> 97,97,79,79 ---> 30,03 - win 03 ngày 2;    
G5.1-3 + G5.5-3 --> 28,82 --> 97,97,79,79 ---> 30,03 - win 03 ngày 2;    

G2.1-5 + G4.3-3 --> 82,28 --> 52,25 ---> 11,11 - win 11 11 ngày 1;    
G4.3-3 + G4.4-3 --> 28,82 --> 25,52 ---> 11,11 - win 11 11 ngày 1;    

G2.1-5 + G3.6-1 --> 82,28 --> 59,95 ---> 13,31 - win 13 ngày 1;    
G2.1-5 + G5.1-3 --> 82,28 --> 59,95 ---> 13,31 - win 13 ngày 1;    
G3.6-1 + G4.4-3 --> 28,82 --> 95,59 ---> 31,13 - win 13 ngày 1;    
G4.4-3 + G5.1-3 --> 82,28 --> 59,95 ---> 13,31 - win 13 ngày 1;    

G2.1-5 + G3.2-2 --> 82,28 --> 52,25 ---> 15,51 - win 15 ngày 1;    
G3.2-2 + G4.4-3 --> 28,82 --> 25,52 ---> 51,15 - win 15 ngày 1;    

G3.1-2 + G3.5-2 --> 06,06 --> 39,93 ---> 62,26 - win 62 26 26 ngày 1;    
G3.5-2 + G7.1-1 --> 06,06 --> 93,39 ---> 26,62 - win 26 26 62 ngày 1;    

G3.6-1 + G3.6-5 --> 28,82 --> 93,39 ---> 38,83 - win 38 38 ngày 1;    
G3.6-5 + G5.1-3 --> 82,28 --> 39,93 ---> 83,38 - win 38 38 ngày 1;    

G3.6-1 + G5.4-3 --> 28,82 --> 95,59 ---> 39,93;    
G5.1-3 + G5.4-3 --> 28,82 --> 95,59 ---> 39,93;    
G3.6-1 + G6.1-3 --> 28,82 --> 93,39 ---> 39,93;    
G5.1-3 + G6.1-3 --> 28,82 --> 93,39 ---> 39,93;    

G1.1-3 + G3.1-2 --> 06,06 --> 93,39 ---> 46,64 - win 46 64 ngày 3;    
G1.1-3 + G7.1-1 --> 06,06 --> 93,39 ---> 46,64 - win 46 64 ngày 3;    

G3.1-1 + G3.1-2 --> 06,06 --> 93,39 ---> 86,68 - win 68 ngày 1;    
G3.1-1 + G7.1-1 --> 06,06 --> 93,39 ---> 86,68 - win 68 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 59 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
62 (28 lần) - win 62 ngày 1;    79 (28 lần) - win 79 ngày 1;    11 (25 lần) - win 11 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 59 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
89,98 (47 lần) ;    11,66 (37 lần) - win 11 ngày 1;    27,72 (39 lần) - win 72 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (46 lần) ;    57,75 (48 lần) ;    68,86 (48 lần) - win 68 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
13 - win 13 ngày 1;    22;    24;    33;    42 - win 42 ngày 2;    70 - win 70 ngày 3;    93;    99 - win 99 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
24,42 - win 42 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.2-3 + G6.1-1 ---> 14,41 - win 14 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G4.2-1 + G4.4-3 ---> 91,19 - win 91 ngày 1;    
G2.2-5 + G7.1-2 ---> 38,83 - win 38 38 ngày 1;    
G3.1-4 + G4.3-3 ---> 11 - win 11 ngày 1;    
G3.2-1 + G6.1-3 ---> 19,91 - win 91 ngày 1;    
G4.2-4 + G5.5-2 ---> 73,37 - win 73 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G4.1-2 + G5.5-1 ---> 72,27 - win 72 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G1.1-3 + G5.1-4 ---> 43,34 - win 43 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 10/03/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 00 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
79 (28 lần) - win 79 79 ngày 1;    80 (31 lần) ;    10 (33 lần) - win 10 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 00 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (45 lần) - win 79 79 97 97 ngày 1;    78,87 (48 lần) - win 87 ngày 1;    01,10 (46 lần) - win 01 01 10 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
13 - win 13 ngày 2;    15 - win 15 ngày 2;    24;    42 - win 42 ngày 3;    65 - win 65 ngày 3;    89;    92;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
24,42 - win 42 ngày 3;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.2-3 + G6.1-1 ---> 85,58 - win 85 58 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-3 + G3.3-4 ---> 94,49 - win 94 ngày 1;    
G4.2-1 + G4.4-3 ---> 75,57;    
G2.2-5 + G7.1-2 ---> 67,76;    

- Cầu chạm max:
G3.1-4 + G4.3-3 ---> 22;    
G3.2-1 + G6.1-3 ---> 63,36 - win 63 36 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G1.1-4 + G5.1-1 ---> 19,91 - win 19 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 09/03/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-2 + G3.2-3 --> 65,56 --> 48,84 ---> 04,40;    
G2.1-2 + G4.4-1 --> 65,56 --> 48,84 ---> 04,40;    

G5.5-3 + G5.6-2 --> 56,65 --> 20,02,02 ---> 83,38 - win 38 38 ngày 3;    
G5.5-3 + G7.4-2 --> 56,65 --> 20,02,02 ---> 83,38 - win 38 38 ngày 3;    

G3.2-3 + G4.4-2 --> 56,65 --> 38,38 ---> 44,44 - win 44 44 ngày 1;    
G4.4-1 + G4.4-2 --> 56,65 --> 38,38 ---> 44,44 - win 44 44 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 02 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
00 (31 lần) - win 00 ngày 1;    12 (31 lần) ;    66 (27 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 02 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (50 lần) - win 00 ngày 1;    79,97 (47 lần) - win 79 79 97 97 ngày 2;    26,62 (48 lần) - win 26 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (49 lần) ;    16,61 (50 lần) ;    49,94 (50 lần) - win 94 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
13 - win 13 ngày 1;    24 - win 24 ngày 1;    42;    83;    89;    92;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
03,30;    24,42 - win 24 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.2-3 + G6.1-1 ---> 37,73 - win 37 37 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G4.2-1 + G5.1-3 ---> 42,24 - win 24 ngày 1;    
G1.1-3 + G3.3-4 ---> 61,16;    

- Cầu chạm max:
G2.2-5 + G7.1-2 ---> 12,21;    
G4.2-1 + G4.4-3 ---> 48,84 - win 84 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G3.1-4 + G4.3-3 ---> 72,27 - win 72 ngày 3;